รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนผู้บริหารส่วนกลาง

ลงทะเเบียนประชุม

Showing 1-20 of 46 items.

#ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดเขตสุขภาพที่เดินทางโดยวันที่เดินทางการเดินทางกลับวันที่เดินทางสายการบินเที่ยวบินโรงแรมที่ต้องการพักประเภทห้องที่ต้องการประเภทอาหาร 
  
1นายไพศาลดั่นคุ้มผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี 4รถยนต์2017-07-23 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00โรงแรมเทวมันตร์ทรา ราคา 2,200 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
2นายสุธรรมเทศรำพรรณเภสัชกรชำนาญการสำนักตรวจและประเมินผลนนทบุรี 4รถยนต์2017-07-24 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงคู่อาหารทั่วไป
3นายแพทย์ธเรศกรัษนัยรวิวงค์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่6สำนักตรวจราชการนนทบุรี 4รถยนต์2017-07-23 00:00:00รถยนต์(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
4นายสุวัฒน์โคตรสมบัตินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักตรวจและประเมินผลนนทบุรี 4รถยนต์2017-07-23 00:00:00รถยนต์(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
5นายแพทย์มรุตจิรเศรษฐสิริหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขสำนักตรวจราชการนนทบุรี 4(not set)(not set)
6นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 (รองหัวหน้าผู้ตรวจฯ)สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี 4รถยนต์2017-07-23 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
7ณรงค์สายวงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี 4รถยนต์2017-07-23 00:00:00(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
8นายสุรัติฉัตรไชยาฤกษ์เภสัชกร ชำนาญการสำนักตรวจและประเมินผลนนทบุรี 4รถยนต์2017-07-24 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
9นายยุทธนาพูนพานิชสาธารณสุขนิเทศก์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี 4(not set)(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท
10นายแพทย์บุญชัยธีระกาญจน์สาธารณสุขนิเทศก์สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรีนนทบุรี 4รถยนต์2017-07-23 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
11นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี 4รถยนต์2017-07-23 00:00:002017-07-25 00:00:00โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
12นายชัชพิมุขชิณวงศ์เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานสำนักตรวจและประเมินผล จังหวัดนนทบุรีนนทบุรี 4รถยนต์2017-07-23 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงคู่อาหารทั่วไป
13นายสมยศศรีจรนัยสาธารณสุขนิเทศก์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี 4(not set)(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท
14นางพิชญาภัสสร์วรรณศิริกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี 4(not set)(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท
15นางนันทพรมานะเนตรผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี 4รถยนต์(not set)(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงคู่อาหารทั่วไป
16นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนนทบุรี 4รถยนต์2017-07-24 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00--โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
17นพ.วันชัยสัตยาวุฒิพงศ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานนทบุรี 4รถยนต์2017-06-16 00:00:00รถยนต์(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
18นางกัญญาวีร์ผลจันทร์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานนทบุรี 4รถยนต์(not set)รถยนต์(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงคู่อาหารเจ
19นางภารวีแก้วพันนาผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี 4รถยนต์2017-07-23 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงคู่อาหารทั่วไป
20นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงุคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 4รถยนต์2017-07-23 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
ปรับปรุง ณ วันที่ 23-06-2017