รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนผู้บริหารส่วนภูมิภาค

ลงทะเเบียนประชุม

Showing 1-20 of 207 items.

#ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดเขตสุขภาพที่เดินทางโดยวันที่เดินทางการเดินทางกลับวันที่เดินทางเที่ยวบินเวลาถึงสนามบินดอนเมืองโรงแรมที่ต้องการพักประเภทห้องที่ต้องการประเภทอาหาร 
  
1นายแพทย์มนูศุกลสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานี 3รถยนต์2017-07-24 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00(not set)โรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
2นายภาณุพันธ์ โตมณีพิทักษ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานี 3รถยนต์2017-07-23 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00(not set)โรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาทเตียงคู่อาหารทั่วไป
3นายสมเกียรติขำนุรักษ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ 3รถยนต์2017-07-24 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
4นายกิติพงศ์กลิ่นแมนนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ 3รถยนต์2017-07-24 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงคู่อาหารทั่วไป
5นพ.ศิริชัยลิ้มสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีชลบุรี 6รถยนต์2017-07-24 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงคู่อาหารทั่วไป
6พญ.ฤทัยวรรธนวินิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนากาญจนบุรี 5รถยนต์2017-06-23 00:00:002017-06-25 00:00:00(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
7นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ 5รถยนต์2017-07-23 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
8นายแพทย์วีรศักดิ์ครองลาภเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ 2รถยนต์2017-07-23 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
9นายแพทย์สมชายเชื้อนานนท์ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภูโรงพยาบาลหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู 8เครื่องบิน2017-07-23 00:00:00เครื่องบิน2017-07-25 00:00:00DD9211 00:00:17.500000โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
10นายแพทย์ไพฑูรย์ใบประเสริฐรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู 8เครื่องบิน2017-07-23 00:00:00เครื่องบิน2017-07-25 00:00:00DD921100:00:14.550000โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
11นายแพทย์วันชัยเหล่าเสถียรกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษ 10เครื่องบิน2017-07-23 00:00:00เครื่องบิน2017-07-25 00:00:00(not set)โรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
12นายโชคชัยลีโทชวลิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบนสมุทรสาคร 5รถยนต์2017-07-23 00:00:00รถยนต์2017-07-26 00:00:00(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
13นายไพศาลเกื้ออรุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่กระบี่ 11เครื่องบิน2017-07-23 00:00:00เครื่องบิน2017-07-25 00:00:00FD3223000:00:12.050000โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารมังสวิรัติ
14นายเฉลิมพลโอสถพรมมาผชช.ว.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่กระบี่ 11เครื่องบิน2017-07-23 00:00:00เครื่องบิน2017-07-25 00:00:00FD3223000:00:12.050000โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
15นายแพทย์กอบชัยจิรชาญชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ 2รถยนต์2017-07-23 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
16ศิริรักษ์เกียรติเฉลิมพรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่กระบี่ 11เครื่องบิน2017-07-23 00:00:00เครื่องบิน2017-07-25 00:00:00FD3223000:00:12.050000โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
17นายนิพนธ์พัฒนกิจเรืองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านน่าน 1รถยนต์2017-07-23 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
18นายปรารถนาประสงค์ดีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 6รถยนต์2017-07-23 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
19นายวัชรินทร์จันทร์เสมผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลนครนายกนครนายก 4รถยนต์2017-07-23 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
20นายอำนาจน้อยขำนายแพทย์ชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ 3รถยนต์2017-07-24 00:00:00รถยนต์2017-07-25 00:00:00(not set)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาทเตียงเดี่ยวอาหารทั่วไป
ปรับปรุง ณ วันที่ 23-06-2017