รายชื่อผู้เดินทางกลับโดยเครื่องบิน

Total 54 items.

#ชื่อผู้เดินทางกลับนามสกุลตำแหน่งจังหวัดเดินทางกลับโดยเดินทางกลับวันที่เวลาเดินทางกลับ่ 
1ดุษฎีคงตระกูลทรัพย์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง(ผชช.ว.)พัทลุง เครื่องบิน2017-07-25(not set)
2นายประวิตรศรีบุญรัตน์นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)สกลนคร เครื่องบิน2017-06-25(not set)
3นายณรงค์ธาดาเดชรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อุดรธานี เครื่องบิน2017-07-25(not set)
4นพ.ปริญญานากปุณบุตรนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันพิจิตร เครื่องบิน2017-07-25(not set)
5นพ.สมชายโชติปิยวัชร์เวลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายหนองคาย เครื่องบิน2017-07-25(not set)
6นพ.สิทธิภัทร์รุ่งประเสริฐรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์สงขลา เครื่องบิน2017-06-24(not set)
7นายจรัญจันทมัตตุการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมนครพนม เครื่องบิน2017-07-25(not set)
8นายบุญมี โพธิ์สนามนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)ร้อยเอ็ด เครื่องบิน2017-07-25(not set)
9ดร.นพ.ไพศาลวรสถิตย์ผู้อำนวยการพังงา เครื่องบิน2017-07-25(not set)
10นายแพทย์ศิวพลบุญรินทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ร้อยเอ็ด เครื่องบิน2017-07-25(not set)
11นายแพทย์วันชัยเหล่าเสถียรกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เครื่องบิน2017-07-25(not set)
12นายแพทย์เฉลิมพงษ์สุคนธผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเก็ต เครื่องบิน2017-07-25(not set)
13นางกรรณิกาอังกูรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษสงขลา เครื่องบิน2017-06-26(not set)
14นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรักผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)ระดับสูงแม่ฮ่องสอน เครื่องบิน2017-06-26(not set)
15นพ.ปิติทั้งไพศาลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด เครื่องบิน2017-07-25(not set)
16นายแพทย์ชัยรัตน์ลำโปนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เครื่องบิน2017-07-25(not set)
17นายฉัตรชัยศรีนามวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพร เครื่องบิน2017-07-25(not set)
18นายแพทย์ธีระพงษ์แก้วภมรนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)ศรีสะเกษ เครื่องบิน2017-06-25(not set)
19นายแพทย์ภาคภูมิมโนสิทธิศักดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพกาฬสินธุ์ เครื่องบิน2017-07-25(not set)
20ธนิศเสริมแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงพัทลุง เครื่องบิน2017-07-25(not set)
21นายปรเมษฐ์กิ่งโก้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครสกลนคร เครื่องบิน2017-07-25(not set)
22นายแพทย์อุดมเกียรติพูลสวัสดิ์นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)ปัตตานี เครื่องบิน2017-07-25(not set)
23นายแพทย์สมชายเชื้อนานนท์ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู เครื่องบิน2017-07-2500
24นายแพทย์ปัจจุบันเหมหงษานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนลำพูน เครื่องบิน2017-07-2500
25นายแพทย์สมพงษ์จรุงจิตตานุสนธิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่น เครื่องบิน2017-07-2500
26นายสถาพรสินเจริญกิจนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)นราธิวาส เครื่องบิน2017-07-2600
27นายแพทย์บัญชาค้าของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องบิน2017-07-2500
28นายแพทย์ไพฑูรย์ใบประเสริฐรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์หนองบัวลำภู เครื่องบิน2017-07-2500
29นางสาวณัทชาภัทรคำคะณาเจ้าพนักงานธุการชำนาญงานน่าน เครื่องบิน2017-07-2500
30นายวิเศษสิรินทรโสภณนายแพทย์เชี่ยวชายด้านเวชกรรมป้องกันสงขลา เครื่องบิน2017-07-2500
31นายแพทย์อรุณสัตยาพิศาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงาพังงา เครื่องบิน2017-07-2500
32นายสุนทรยนต์ตระกูลผู้อำนวยการกาฬสินธุ์ เครื่องบิน2017-07-2500
33นายวีระศักด์ อนุตรอังกูรผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามมหาสารคาม เครื่องบิน2017-07-2500
34นายภราดรมงคลจาตุรงค์ผู้อำนวยการน่าน เครื่องบิน2017-07-2500
35นางสาวภัสส์ศา ปันชุนนักทรัพยากรบุคคลน่าน เครื่องบิน2017-07-2500
36นายจรุงบุญกาญจน์นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสิชลนครศรีธรรมราช เครื่องบิน2017-07-2500
37นายสุรกิจยศพลรองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์มหาสารคาม เครื่องบิน2017-07-2500
38นายวสันต์แก้ววีนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (รองแพทย์)น่าน เครื่องบิน2017-07-2500
39นพ.สมิตประสันนาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีอุดรธานี เครื่องบิน2017-06-2500
40นพ สุพจน์แพรนิมิตรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์สกลนคร เครื่องบิน2017-07-2500
41นายไพศาลเกื้ออรุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่กระบี่ เครื่องบิน2017-07-2500
42นางนาตยา มิลส์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ขอนแก่น เครื่องบิน2017-07-2500
43นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ผู้อำนวยการยะลา เครื่องบิน2017-06-2500
44นายบรรเจิดสุขพิพัฒปานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เครื่องบิน2017-07-2500
45นายสมหมาย บุญเกลี้ยงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสนราธิวาส เครื่องบิน2017-06-2600
46พญ.สุวรรณาตีระวณิชย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่แพร่ เครื่องบิน2017-07-2500
47นายวิชัยวิเชียรวัฒนชัยผู้อำนวยการนราธิวาส เครื่องบิน2017-07-2500
48นายเฉลิมพลโอสถพรมมาผชช.ว.กระบี่ เครื่องบิน2017-07-2500
49นายพรประสิทธิจันทระรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นราธิวาส เครื่องบิน2017-07-2500
50นพ.บรรยงเหล่าเจริญสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา เครื่องบิน2017-07-2500
51นายแพทย์สุพจน์ ภูเก้าล้วนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่กระบี่ เครื่องบิน2017-07-2500
52นายเจ๊ะอิดเร๊ะดือเระรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นราธิวาส เครื่องบิน2017-07-2500
53ศิริรักษ์เกียรติเฉลิมพรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการกระบี่ เครื่องบิน2017-07-2500
54นางสาวทับทิมชาติวัฒนธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ยะลา เครื่องบิน2017-07-2513
ปรับปรุง ณ วันที่ 24-06-2017