รายชื่อผู้เดินทางกลับโดยรถยนต์

Total 181 items.

#ชื่อผู้เดินทางกลับนามสกุลตำแหน่งจังหวัดเดินทางกลับโดยเดินทางกลับวันที่เวลาเดินทางกลับ่ 
1นายแพทย์มนูศุกลสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานี รถยนต์2017-07-25(not set)
2นายแพทย์ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์ผู้อำนวยโรงพยาบาลชัยภูมิ รถยนต์2017-07-24(not set)
3นางสุดาทองผดุงโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายนนทบุรี รถยนต์2017-07-23(not set)
4นายแพทย์ธเรศกรัษนัยรวิวงค์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่6นนทบุรี รถยนต์2017-07-23(not set)
5นพ.เอกชัยคำลือรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รถยนต์2017-06-25(not set)
6นางปราณีเกษรสันติ์หัวหน้าพยาบาลสุพรรณบุรี รถยนต์2017-07-25(not set)
7พญ.โสภาพิชัยณรงค์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์พระนครศรีอยุธยา รถยนต์2017-07-25(not set)
8พญ.นุชรินทร์อักษรดีรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์สระบุรีรถยนต์2017-07-25(not set)
9นายแพทย์ธีรพลโตพันธานนท์อธิบดีกรมการแพทย์นนทบุรี รถยนต์2017-07-24(not set)
10นายยงยศธรรมวุฒินายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยนนทบุรี รถยนต์2017-07-24(not set)
11นายแพทย์ชัยสิทธิ์มัทวานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิชัยภูมิ รถยนต์2017-07-25(not set)
12นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารมุกดาหาร รถยนต์2017-07-25(not set)
13นายธิติแสวงธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นครปฐม รถยนต์2017-07-25(not set)
14นายธรรมวิทย์เกื้อกูลเกียรตินายแพทย์ชำนาญการพิเศษสมุทรสาคร รถยนต์2017-07-25(not set)
15นพ.สมบัติสธนเสาวภาคย์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เพชรบุรี รถยนต์2017-07-25(not set)
16นายวัชรินทร์จันทร์เสมผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก รถยนต์2017-07-25(not set)
17นางเกศรินทร์ไทยศรีวงศ์นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)จันทบุรี รถยนต์2017-07-25(not set)
18แพทย์หญิงอุไรวรรณจำนรรจ์สิริรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อำนาจเจริญ รถยนต์2017-06-25(not set)
19นายอนุกูลไทยถานันดร์ผู้อำนวยการประจวบคีรีขันธ์ รถยนต์2017-07-25(not set)
20นายนิพัธ กิตติมานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลพบุรี รถยนต์2017-07-25(not set)
21นายแพทย์วีรศักดิ์ครองลาภเจริญผู้อำนวยการเพชรบูรณ์ รถยนต์2017-07-25(not set)
22นางสาวยุพินตันวิสุทธิ์นิติกรชำนาญการพิเศษนนทบุรี รถยนต์(not set)(not set)
23นายภาณุพันธ์ โตมณีพิทักษ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการอุทัยธานี รถยนต์2017-07-25(not set)
24นายแพทย์ยอร์นจิระนครสาธารณสุขนิเทศก์นนทบุรี รถยนต์2017-07-23(not set)
25นายธรรมวิทย์เกื้อกูลเกียรตินายแพทย์ชำนาญการพิเศษสมุทรสาคร รถยนต์2017-07-24(not set)
26นายสุวัฒน์โคตรสมบัตินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนนทบุรี รถยนต์2017-07-23(not set)
27นายนิธินัยไชยแก้วเลขานุการเชียงราย รถยนต์2017-06-25(not set)
28พญ.ชนิดาสยุมภูรุจินันท์รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิสระบุรีรถยนต์2017-07-25(not set)
29นายประวีณตัณฑประภาผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครราชสีมา รถยนต์2017-07-25(not set)
30นางนิภัทราวโนทยาโรจน์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนนทบุรี รถยนต์2017-07-24(not set)
31ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเเละสนับสนุนอาหารปลอดภัยนนทบุรี รถยนต์2017-07-22(not set)
32นายพีระอารีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ รถยนต์2017-07-25(not set)
33นพ.ไชยเวชธนไพศาลผู้อำนวยการเชียงราย รถยนต์2017-07-25(not set)
34แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษศรีสะเกษ รถยนต์2017-07-25(not set)
35นายเอกพรพรรณเชษฐ์นายแพทย์เชี่ยวชาญสมุทรสาคร รถยนต์2017-07-25(not set)
36ผศ.(พิเศษ)นพ.ทศพรศิริโสภิตกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีรถยนต์2017-07-25(not set)
37นายวราเศลวัตนะกุลนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)จันทบุรี รถยนต์2017-07-25(not set)
38นายอภิวัฒน์บัณฑิตย์ชาตินายแพทย์เชี่ยวชาญประจวบคีรีขันธ์ รถยนต์2017-07-25(not set)
39นายมณเฑียรคณาสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรี รถยนต์2017-07-25(not set)
40นพ.บัญชาผลานุวงษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารมุกดาหาร รถยนต์2017-07-25(not set)
41นายโชคชัยลีโทชวลิตผู้อำนวยการสมุทรสาคร รถยนต์2017-07-26(not set)
42นายธงชัยเขมรัตน์ตระกูลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นครราชสีมา รถยนต์2017-07-25(not set)
43นายแพทย์กิตติอินทราสุขพรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์กาญจนบุรี รถยนต์2017-07-25(not set)
44ดร.นพ อิทธิพลสูงแข็งสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่7นนทบุรี รถยนต์2017-07-24(not set)
45ชัชจันทร์งามผอ.รพ.พุทธมณฑล ปฏิบัติหน้าที่ นพ.เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)นครปฐม รถยนต์2017-06-25(not set)
46นางสุพัตราอยู่สุขพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนครสวรรค์ รถยนต์2017-06-25(not set)
47นายแพทย์ชาติชายคล้ายสุบรรณรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2ปราจีนบุรี รถยนต์2017-07-26(not set)
48นพ.นิติเหตานุรักษ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์สระบุรีรถยนต์2017-07-24(not set)
49นายแพทย์นิสิตศรีสมบูรณ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์สมุทรปราการ รถยนต์2017-07-25(not set)
50นายธงชัยมีลือการนายแพทย์เชียวชาญแพร่ รถยนต์2017-07-25(not set)
51แพทย์หญิงวนิดาสาดตระกูลวัฒนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรีสิงห์บุรี รถยนต์2017-07-25(not set)
52นายแพทย์เกรียงไกรโกวิทางกูรผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด รถยนต์2017-07-25(not set)
53นายแพทย์ทรงวุฒิทรัพย์ทวีสินผู้อำนวยการอุตรดิตถ์ รถยนต์2017-07-25(not set)
54นายแพทย์ธีรพงศ์ตุนาคผู้อำนวยการตราด รถยนต์2017-07-25(not set)
55นางกัญญาวีร์ผลจันทร์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนนทบุรี รถยนต์(not set)(not set)
56นายสาธิตบัวคล้ายนายแพทย์ชำนาญการพิเศษนครราชสีมา รถยนต์2017-07-25(not set)
57นายแพทย์จรัญบุญฤทธิการผู้อำนวยการปราจีนบุรี รถยนต์2017-07-26(not set)
58นายแพทย์วิวัฒคำเพ็ญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพิจิตร รถยนต์2017-07-25(not set)
59นางสาวหทัยรัตน์อัจจิมานนท์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ลพบุรี รถยนต์2017-07-25(not set)
60นายแพทย์กอบชัยจิรชาญชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เพชรบูรณ์ รถยนต์2017-07-25(not set)
61นพ.อนันต์กมลเนตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีสระบุรีรถยนต์2017-07-23(not set)
62นางดารารัตน์รัตนรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี รถยนต์2017-07-25(not set)
63นายวิทิตสฤษฎีชัยกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์ รถยนต์2017-07-25(not set)
64นายนนท์จินดาเวชรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์สมุทรปราการ รถยนต์(not set)(not set)
65นางมยุรีสุขุปัญญารักษ์พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญพิษณุโลก รถยนต์2017-07-23(not set)
66นายแพทย์โชติภาวศุทธิกุลนายแพทย์ชำนาญการพิเศษนครสวรรค์ รถยนต์2017-07-25(not set)
67นายพรเพชรนันทวุฒิพันธ์ุรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อุทัยธานี รถยนต์2017-07-25(not set)
68นายปองพลวรปาณินายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)ตาก รถยนต์2017-07-25(not set)
69นายรุ่งฤทัยมวลประสิทธิ์พรผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกนนทบุรี รถยนต์2017-07-24(not set)
70นายไพศาลดั่นคุ้มผู้ตรวจราชการกระทรวงนนทบุรี รถยนต์2017-07-23(not set)
71นางจารุภาจำนงศักดิ์ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่5ราชบุรี รถยนต์2017-07-25(not set)
72นายสาโรจน์มะรุมดีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายกนครนายก รถยนต์2017-07-25(not set)
73นายแพทย์นิรันดร์ชัยศรีสุขอำพรนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)สิงห์บุรี รถยนต์2017-07-25(not set)
74นายแพทย์ศุภชัยบุญอำพันธ์นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)แพร่ รถยนต์2017-07-25(not set)
75นายแพทย์สุริยะคูหะรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสงคราม รถยนต์2017-07-25(not set)
76นพ.ธานินทร์สีวราภรณ์สกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา รถยนต์2017-07-25(not set)
77นายพรณรงค์ศรีม่วงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดตราด รถยนต์2017-07-25(not set)
78นายสุขสันติพักธรรมนักนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญสิงห์บุรี รถยนต์2017-07-25(not set)
79นายนิพนธ์พัฒนกิจเรืองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านน่าน รถยนต์2017-07-25(not set)
80พญ.อัจฉรานิธิอภิญญาสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ รถยนต์2017-06-25(not set)
81นายสัมพันธ์ก๋องเงินผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่ รถยนต์2017-07-25(not set)
82นายอภิรัตกตัญญุตานนท์นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันฉะเชิงเทรา รถยนต์2017-07-25(not set)
83นางสาววรกมลอยู่นาคหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในนนทบุรี รถยนต์2017-07-24(not set)
84นายอภิชาติรอดสมสาธารณสุขนิเทศก์นนทบุรี รถยนต์2017-07-23(not set)
85นายแพทย์บุญชัยธีระกาญจน์สาธารณสุขนิเทศก์นนทบุรี รถยนต์2017-07-23(not set)
86นายแพทย์อภิรักษ์พิศุทธ์อาภรณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วสระแก้ว รถยนต์2017-07-25(not set)
87ภก.วรวิทย์กิตติวงศ์สุนทรรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นนทบุรี รถยนต์2017-07-25(not set)
88นายสุธรรมเทศรำพรรณเภสัชกรชำนาญการนนทบุรี รถยนต์2017-07-24(not set)
89พญ.โศรยาธรรมรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาพระนครศรีอยุธยา รถยนต์2017-07-25(not set)
90นายโมลีวนิชสุวรรณผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร รถยนต์2017-07-25(not set)
91นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงุคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมนนทบุรี รถยนต์2017-07-23(not set)
92นาย โชคชัยสาครพานิชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รถยนต์2017-07-25(not set)
93พญ.ดวงพรอัศวราชันย์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์พระนครศรีอยุธยา รถยนต์2017-07-25(not set)
94นางสาวอัจฉราละอองนวลพานิชรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เชียงราย รถยนต์2017-07-25(not set)
95นายสันติศรีทองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิจิตร รถยนต์2017-07-25(not set)
96นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูลผู้อำนวยการนครศรีธรรมราช รถยนต์2017-07-25(not set)
97นายปรารถนาประสงค์ดีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา รถยนต์2017-07-25(not set)
98นายอนุสรณ์คัฒจรรย์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสระแก้ว รถยนต์2017-07-25(not set)
99นายแพทย์ศุภชัยจรรยาผดุงพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายหนองคาย รถยนต์2017-07-26(not set)
100นายธีระศักดิ์วิริยานนท์ผู้อำนวยการสุราษฎร์ธานี รถยนต์2017-07-25(not set)
101นายภาสกรไชยเศรษฐนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิ รถยนต์2017-07-25(not set)
102นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ รถยนต์2017-07-25(not set)
103นางนุตชูวานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนนทบุรี รถยนต์2017-07-23(not set)
104นายชัชพิมุขชิณวงศ์เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานนนทบุรี รถยนต์2017-07-23(not set)
105นายอดุลย์บำรุงผู้อำนวยการโรงพยาบาลซำสูง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)ขอนแก่น รถยนต์2017-07-25(not set)
106นพ กิติศักดิ์ด่านวิบูลย์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร รถยนต์2017-07-25(not set)
107นายชัยวัฒน์ทองไหมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ รถยนต์2017-07-2500
108นางวันทิพย์ตุ้มสุวรรณเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงานสุพรรณบุรี รถยนต์2017-07-2500
109นายวชิระบถพิบูลย์นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันนครราชสีมา รถยนต์2017-07-2500
110นายแพทย์ดนัยภัทรเธียรสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำพะเยา รถยนต์2017-07-2600
111นายพิเชษฐพัวพันกิจเจริญนายแพทย์เชี่ยวชาญนครนายก รถยนต์2017-06-2500
112นางสาวสิรินันท์คงสัตยกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์สุรินทร์ รถยนต์2017-07-2500
113นายสุรชัยแก้วหิรัญรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์กำแพงเพชร รถยนต์2017-07-2500
114นายนำพลแดนพิพัฒน์ผู้อำนวยการสมุทรปราการ รถยนต์2017-07-2500
115นางจุฑามาศโกมลศิริสุขนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)สุพรรณบุรี รถยนต์2017-07-2500
116นายวิริยะเอี๊ยวประเสริฐผู้อำนวยการพิจิตร รถยนต์2017-07-2500
117นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนนทบุรี รถยนต์2017-07-2400
118นายชัยพิพัฒน์เถาวชารีนักวิชาการคอมพิวเตอร์กาฬสินธุ์ รถยนต์2017-07-2500
119สุทธิพงษ์ศิริมัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสงคราม รถยนต์2017-07-2500
120นายชุมนุมวิทยานันท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยเลย รถยนต์2017-07-2500
121นายกมลกัญญาประสิทธิ์นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)เพชรบูรณ์ รถยนต์2017-07-2500
122นายสุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการตาก รถยนต์2017-07-2500
123นายเทอดภูมิแสงทองนักวิชาการสาธารณสุขสุพรรณบุรี รถยนต์2017-07-2500
124นายวิชญ์สิริโรจน์พรผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝางเชียงใหม่ รถยนต์2017-07-2500
125นายมนต์ชัยวิวัฒนาสิทธิพงศ์ผู้อำนวยการอุบลราชธานี รถยนต์2017-07-2500
126นายมณเฑียรเพ็งสมบัติรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ปทุมธานี รถยนต์2017-07-2500
127นายอำนาจน้อยขำนายแพทย์ชำนาญการนครสวรรค์ รถยนต์2017-07-2500
128นางรจนาขอนทองผู้อำนวยการกำแพงเพชร รถยนต์2017-07-2500
129นายแพทย์นพดลพิษณุวงษ์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ( รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ) บุรีรัมย์ รถยนต์2017-07-2500
130นายแพทย์สมชัยอัศวสุดสาครผู้อำนวยการนครราชสีมา รถยนต์2017-07-2500
131นางจุฑามาศโกมลศิริสุขนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)สุพรรณบุรี รถยนต์2017-07-2400
132นพ.วันชัยสัตยาวุฒิพงศ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานนทบุรี รถยนต์2017-06-1600
133นายสมเกียรติขำนุรักษ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ รถยนต์2017-07-2500
134นพ.ประพงษ์วงศ์ระวีกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์สระบุรีรถยนต์2017-07-2300
135นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 (รองหัวหน้าผู้ตรวจฯ)นนทบุรี รถยนต์2017-07-2300
136นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ตาก รถยนต์2017-07-2500
137นายโกเมนทร์ทิวทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ รถยนต์2017-07-2500
138นายสุรชัยโชคครรชิตไชยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีอุทัยธานี รถยนต์2017-07-2500
139นายแพทย์ภูษิตประคองสายผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศนนทบุรี รถยนต์2017-07-2300
140นายศราวุธกันสืบรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เชียงใหม่ รถยนต์2017-07-2500
141นายอายุสภมะราภารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อุตรดิตถ์ รถยนต์2017-07-2500
142นพ.ศราวุฒิตั้งศรีสกุลผู้อำนวยการสุพรรณบุรี รถยนต์2017-07-2500
143นายประภาสวีระพลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญ รถยนต์2017-07-2500
144นายแพทย์วัชรพงษ์ ชอบสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ รถยนต์2017-07-2500
145นายสมบัติภูนวกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์พิจิตร รถยนต์2017-07-2500
146นายราเชษฎเชิงพนมผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศสระแก้ว รถยนต์2017-07-2500
147นายกิติพงศ์กลิ่นแมนนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนครสวรรค์ รถยนต์2017-07-2500
148นางกนกพรแจ่มสมบูรณ์พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญนนทบุรี รถยนต์2017-07-2400
149นายสุรัติฉัตรไชยาฤกษ์เภสัชกร ชำนาญการนนทบุรี รถยนต์2017-07-2400
150ธีรศักดิ์เลื่องฤทธิวุฒิรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์สุราษฎร์ธานี รถยนต์2017-07-2500
151นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี รถยนต์2017-07-2400
152นางลินดาสันตวาจารองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลนนทบุรี รถยนต์2017-07-2500
153นายประสิทธิ์คงเคารพธรรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี รถยนต์2017-07-2500
154นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา รถยนต์2017-07-2500
155นายสุกิจภู่รักรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวนบทนนทบุรี รถยนต์2017-06-2300
156นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลนครราชสีมา รถยนต์2017-07-2500
157นายจิรศักดิ์วิจักขณาลัญฉ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมานครราชสีมา รถยนต์2017-07-2500
158นายประสิทธิ์มานะเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานีปทุมธานี รถยนต์2017-07-2500
159นายแพทย์นิรันดร์ จันทร์ตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุงพัทลุง รถยนต์2017-07-2500
160นายแพทย์ชุมพลสุวรรณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีจันทบุรี รถยนต์2017-07-2500
161นพ.ศิริชัยลิ้มสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รถยนต์2017-07-2500
162นายไพรัตน์สงครามนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกันกาฬสินธุ์ รถยนต์2017-07-2500
163นายพงษ์นรินทร์ชาติรังสรรค์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง รถยนต์2017-07-2400
164นายเจริญเสรีรัตนาครผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลราชธานี รถยนต์2017-07-2500
165นางเบญญาภา นนทมาลย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนนทบุรี รถยนต์2017-07-2400
166นางพัฒนาภรณ์คันทะสอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนนทบุรี รถยนต์2017-07-2500
167นายประพันธ์ใยบุญมีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสุพรรณบุรี รถยนต์2017-07-2500
168นายจรัญทองทับผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์บุรีรัมย์ รถยนต์2017-07-2500
169นายแพทย์สมศักดิ์นุกูลอุดมพานิชย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รถยนต์2017-07-2500
170นายสุผลตติยนันทพรนายแพทย์ชำนาญการพิเศษนครราชสีมา รถยนต์2017-07-2500
171นายอดิสรณ์วรรธนะศักดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากตาก รถยนต์2017-07-2500
172นายประมวลไทยงามศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ รถยนต์2017-07-2500
173พันโทหญิงยุพาพรวิจักขณาลัญฉ์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษนครราชสีมา รถยนต์2017-07-2500
174นายสุพจน์มังกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬบึงกาฬรถยนต์2017-07-2500
175นายสมหวังประกอบผลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจันทบุรี รถยนต์2017-07-2500
176นางศุภกาญจน์หระสิทธิ์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานกาฬสินธุ์ รถยนต์2017-07-2500
177นายโพธิ์ศรีแก้วศรีงามผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)กำแพงเพชร รถยนต์2017-07-25:00
178นายจักรพงษ์เฮงตระกูลเวนิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองลานกำแพงเพชร รถยนต์2017-07-25:00
179นางพัชฎาภรณ์ขุนแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษนนทบุรี รถยนต์2017-07-23:00
180นางภารวีแก้วพันนาผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนนทบุรี รถยนต์2017-07-23:00
181นางสาวบุญทิตาเผือกสามัญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนนทบุรี รถยนต์2017-07-23:00
ปรับปรุง ณ วันที่ 24-06-2017