รายชื่อ คณะศึกษาการดำเนินงาน CKD Clinic/NCD

ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง

Total 43 items.

#ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนามสกุลตำแหน่ง 
1นางภารวีแก้วพันนาผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงุคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม
3นางสาวยุพินตันวิสุทธิ์นิติกรชำนาญการพิเศษ
4นางจุฑามาศโกมลศิริสุขนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
5นายแพทย์มนูศุกลสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
6นายแพทย์วีรศักดิ์ครองลาภเจริญผู้อำนวยการ
7นายแพทย์กอบชัยจิรชาญชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
8นายแพทย์กิตติอินทราสุขพรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
9นายราเชษฎเชิงพนมผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ
10นายแพทย์นิรันดร์ จันทร์ตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง
11นพ.สมบัติสธนเสาวภาคย์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
12นายไชยสิทธิ์เทพชาตรีผู้อำนวยการ
13นายแพทย์ทรงวุฒิทรัพย์ทวีสินผู้อำนวยการ
14นายสุขสันติพักธรรมนักนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ
15นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูลผู้อำนวยการ
16นายวิฑูรย์เหลืองดิลกนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
17นายเอกพรพรรณเชษฐ์นายแพทย์เชี่ยวชาญ
18นายประสิทธิ์คงเคารพธรรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
19นางวันทิพย์ตุ้มสุวรรณเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
20นายเทอดภูมิแสงทองนักวิชาการสาธารณสุข
21นางดารารัตน์รัตนรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
22นายปรเมษฐ์กิ่งโก้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
23นายอภิวัฒน์บัณฑิตย์ชาตินายแพทย์เชี่ยวชาญ
24นายแพทย์วิวัฒคำเพ็ญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
25นายประสิทธิ์มานะเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี
26นายสันติศรีทองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
27นายมณเฑียรเพ็งสมบัติรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
28นายแพทย์บัญชาค้าของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
29นายวีระศักด์ อนุตรอังกูรผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
30นายพรประสิทธิจันทระรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
31นางจุฑามาศโกมลศิริสุขนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
32นายแพทย์สมชัยอัศวสุดสาครผู้อำนวยการ
33นายแพทย์นิรันดร์ชัยศรีสุขอำพรนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)
34ดุษฎีคงตระกูลทรัพย์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง(ผชช.ว.)
35ดร.นพ.ไพศาลวรสถิตย์ผู้อำนวยการ
36นายกมลกัญญาประสิทธิ์นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
37นพ.ปริญญานากปุณบุตรนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
38นายพรเพชรนันทวุฒิพันธ์ุรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
39นายโพธิ์ศรีแก้วศรีงามผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
40นายจักรพงษ์เฮงตระกูลเวนิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองลาน
41นายประพันธ์ใยบุญมีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
42นางรจนาขอนทองผู้อำนวยการ
43นายฉัตรชัยศรีนามวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ปรับปรุง ณ วันที่ 23-06-2017