รายชื่อ ผู้เข้าพักโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท

Total 157 items.

#ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนามสกุลตำแหน่งโรงแรมวันที่เข้าพักวันที่ออก 
1นายสุธรรมเทศรำพรรณเภสัชกรชำนาญการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
2นายแพทย์ธเรศกรัษนัยรวิวงค์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่6โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
3นายสุวัฒน์โคตรสมบัตินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
4นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 (รองหัวหน้าผู้ตรวจฯ)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
5ณรงค์สายวงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
6นายสุรัติฉัตรไชยาฤกษ์เภสัชกร ชำนาญการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
7นายยุทธนาพูนพานิชสาธารณสุขนิเทศก์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
8นายแพทย์บุญชัยธีระกาญจน์สาธารณสุขนิเทศก์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
9นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
10นายชัชพิมุขชิณวงศ์เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
11นายสมยศศรีจรนัยสาธารณสุขนิเทศก์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
12นางพิชญาภัสสร์วรรณศิริกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
13นางนันทพรมานะเนตรผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
14นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
15นพ.วันชัยสัตยาวุฒิพงศ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-06-162025-07-30
16นางกัญญาวีร์ผลจันทร์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
17นางภารวีแก้วพันนาผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
18นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงุคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
19นายยงยศธรรมวุฒินายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
20ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเเละสนับสนุนอาหารปลอดภัยโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-222017-07-25
21นายแพทย์ภูษิตประคองสายผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท0000-00-00(not set)
22นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
23นางเบญญาภา นนทมาลย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
24นางสุดาทองผดุงโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
25นายธรรมวิทย์เกื้อกูลเกียรตินายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
26นพ.ประพงษ์วงศ์ระวีกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
27นายนนท์จินดาเวชรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
28นายอภิชาติรอดสมสาธารณสุขนิเทศก์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
29นางนุตชูวานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
30นางสาวยุพินตันวิสุทธิ์นิติกรชำนาญการพิเศษโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
31นางจุฑามาศโกมลศิริสุขนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
32นพ.อนันต์กมลเนตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
33นางพัชฎาภรณ์ขุนแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
34นางสาวบุญทิตาเผือกสามัญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
35นางนิภัทราวโนทยาโรจน์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
36นพ.นิติเหตานุรักษ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
37นายรุ่งฤทัยมวลประสิทธิ์พรผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
38นางสาววรกมลอยู่นาคหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
39นายสมเกียรติขำนุรักษ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
40นายกิติพงศ์กลิ่นแมนนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
41นพ.ศิริชัยลิ้มสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
42พญ.ฤทัยวรรธนวินิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
43นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
44นายแพทย์วีรศักดิ์ครองลาภเจริญผู้อำนวยการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
45นายแพทย์สมชายเชื้อนานนท์ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภูโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
46นายแพทย์ไพฑูรย์ใบประเสริฐรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
47นายโชคชัยลีโทชวลิตผู้อำนวยการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
48นายไพศาลเกื้ออรุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
49นายเฉลิมพลโอสถพรมมาผชช.ว.โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
50นายแพทย์กอบชัยจิรชาญชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
51ศิริรักษ์เกียรติเฉลิมพรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
52นายนิพนธ์พัฒนกิจเรืองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
53นายปรารถนาประสงค์ดีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
54นายวัชรินทร์จันทร์เสมผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
55นายอำนาจน้อยขำนายแพทย์ชำนาญการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
56นพ.สมชายโชติปิยวัชร์เวลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
57นายแพทย์ธีรพงศ์ตุนาคผู้อำนวยการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-222017-07-25
58นายแพทย์สุริยะคูหะรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
59นายอดิสรณ์วรรธนะศักดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
60นายภราดรมงคลจาตุรงค์ผู้อำนวยการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
61นายวสันต์แก้ววีนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (รองแพทย์)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-06-232017-07-25
62สุทธิพงษ์ศิริมัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
63นายแพทย์กิตติอินทราสุขพรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
64นายอภิรัตกตัญญุตานนท์นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
65นายภาสกรไชยเศรษฐนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
66นายวิริยะเอี๊ยวประเสริฐผู้อำนวยการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
67นพ.บัญชาผลานุวงษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-26
68นายสมบัติภูนวกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
69นายแพทย์นิรันดร์ จันทร์ตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุงโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
70นายสุพจน์มังกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-06-24
71นพ.สาธิต รัตนศรีทองผู้อำนวยการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
72นพ.สมบัติสธนเสาวภาคย์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
73ผศ.(พิเศษ)นพ.ทศพรศิริโสภิตกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
74นายไชยสิทธิ์เทพชาตรีผู้อำนวยการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท0000-00-000000-00-00
75พญ.สุวรรณาตีระวณิชย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
76นายแพทย์ทรงวุฒิทรัพย์ทวีสินผู้อำนวยการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
77นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
78นายสุผลตติยนันทพรนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
79นายวชิระบถพิบูลย์นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
80นายประวีณตัณฑประภาผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
81นายธงชัยเขมรัตน์ตระกูลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
82นายวิทิตสฤษฎีชัยกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
83นพ.บรรยงเหล่าเจริญสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
84นายธีระศักดิ์วิริยานนท์ผู้อำนวยการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
85นายสถาพรสินเจริญกิจนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
86นายนิพัธ กิตติมานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
87นายมณเฑียรคณาสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
88นางสาวหทัยรัตน์อัจจิมานนท์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
89นายสุขสันติพักธรรมนักนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
90นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูลผู้อำนวยการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
91นายวิฑูรย์เหลืองดิลกนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
92นายเอกพรพรรณเชษฐ์นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
93นายแพทย์เกรียงไกรโกวิทางกูรผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
94นายประสิทธิ์คงเคารพธรรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
95นายโมลีวนิชสุวรรณผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
96นางวันทิพย์ตุ้มสุวรรณเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงานโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
97นายเทอดภูมิแสงทองนักวิชาการสาธารณสุขโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
98นายแพทย์อรุณสัตยาพิศาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงาโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
99นางกรรณิกาอังกูรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-06-232017-06-25
100นายสุรชัยโชคครรชิตไชยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
101นางดารารัตน์รัตนรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
102นายบรรเจิดสุขพิพัฒปานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
103นายแพทย์ชุมพลสุวรรณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
104นายสมหวังประกอบผลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
105นายปรเมษฐ์กิ่งโก้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-222017-06-24
106นายอนุกูลไทยถานันดร์ผู้อำนวยการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
107นายประวิตรศรีบุญรัตน์นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-24
108นายอภิวัฒน์บัณฑิตย์ชาตินายแพทย์เชี่ยวชาญโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
109นายแพทย์วิวัฒคำเพ็ญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-06-232017-06-25
110นายแพทย์ศิวพลบุญรินทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
111นายประสิทธิ์มานะเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานีโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
112นายสันติศรีทองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
113นายธิติแสวงธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
114นายมณเฑียรเพ็งสมบัติรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
115นพ.ปิติทั้งไพศาลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
116นพ.ศราวุฒิตั้งศรีสกุลผู้อำนวยการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
117นายมานพฉลาดธัญญกิจนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
118นายวิชัยวิเชียรวัฒนชัยผู้อำนวยการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
119นายเจ๊ะอิดเร๊ะดือเระรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
120นายแพทย์สมศักดิ์นุกูลอุดมพานิชย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
121นายแพทย์บัญชาค้าของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
122พญ.นุชรินทร์อักษรดีรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
123พญ.ชนิดาสยุมภูรุจินันท์รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
124ร้อยโทสุภาพไพศาลศิลป์ผู้อำนวยการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท(not set)(not set)
125นายวีระศักด์ อนุตรอังกูรผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-06-25
126นายสุรกิจยศพลรองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
127นายปองพลวรปาณินายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
128พญ.อัจฉรานิธิอภิญญาสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-06-242017-06-25
129นายสมหมาย บุญเกลี้ยงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-06-232017-06-26
130นายแพทย์ศุภชัยจรรยาผดุงพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-26
131นายพรประสิทธิจันทระรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
132นายณรงค์ธาดาเดชรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
133นางจุฑามาศโกมลศิริสุขนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
134นายบุญมี โพธิ์สนามนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
135นายแพทย์วัชรพงษ์ ชอบสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
136นายจิรศักดิ์วิจักขณาลัญฉ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
137พันโทหญิงยุพาพรวิจักขณาลัญฉ์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
138นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
139แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
140แพทย์หญิงจิรพรภัทรนุธาพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-06-25
141แพทย์หญิงวนิดาสาดตระกูลวัฒนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรีโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
142นายแพทย์นิรันดร์ชัยศรีสุขอำพรนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
143พญ.โศรยาธรรมรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
144พญ.โสภาพิชัยณรงค์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
145นายสุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
146นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
147ธีรศักดิ์เลื่องฤทธิวุฒิรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
148นายแพทย์เฉลิมพงษ์สุคนธผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
149ธนิศเสริมแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
150ดุษฎีคงตระกูลทรัพย์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง(ผชช.ว.)โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
151นายนำพลแดนพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
152นายวิเศษสิรินทรโสภณนายแพทย์เชี่ยวชายด้านเวชกรรมป้องกันโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
153นายแพทย์นพดลพิษณุวงษ์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ( รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ) โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-242017-07-25
154นายแพทย์จรัญบุญฤทธิการผู้อำนวยการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-26
155นายมนต์ชัยวิวัฒนาสิทธิพงศ์ผู้อำนวยการโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
156นายฉัตรชัยศรีนามวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
157นายพีระอารีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ราคา 1,800 บาท2017-07-232017-07-25
ปรับปรุง ณ วันที่ 24-06-2017