รายชื่อ คณะศึกษาการดำเนินงาน One Day Surgery / MIS

ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง

Total 60 items.

#ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนามสกุลตำแหน่ง 
1นายแพทย์ภูษิตประคองสายผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
2นายธรรมวิทย์เกื้อกูลเกียรตินายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3นพ.ประพงษ์วงศ์ระวีกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
4นายนนท์จินดาเวชรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
5นพ.อนันต์กมลเนตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี
6นางสาวบุญทิตาเผือกสามัญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7นพ.นิติเหตานุรักษ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
8นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9นายแพทย์สมชายเชื้อนานนท์ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
10นายแพทย์ไพฑูรย์ใบประเสริฐรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
11นายวัชรินทร์จันทร์เสมผู้อำนวยการโรงพยาบาล
12นายภราดรมงคลจาตุรงค์ผู้อำนวยการ
13นายวสันต์แก้ววีนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (รองแพทย์)
14นายอภิรัตกตัญญุตานนท์นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
15นายวิริยะเอี๊ยวประเสริฐผู้อำนวยการ
16นายสมบัติภูนวกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
17พญ.สุวรรณาตีระวณิชย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่
18นพ.บรรยงเหล่าเจริญสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาล
19นายนิพัธ กิตติมานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
20นายโมลีวนิชสุวรรณผู้อำนวยการโรงพยาบาล
21นายสุรชัยโชคครรชิตไชยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี
22นายประวิตรศรีบุญรัตน์นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
23นายธิติแสวงธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
24นายมานพฉลาดธัญญกิจนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
25พญ.นุชรินทร์อักษรดีรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
26นายสุรกิจยศพลรองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์
27พญ.อัจฉรานิธิอภิญญาสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาล
28นายณรงค์ธาดาเดชรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
29แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
30แพทย์หญิงจิรพรภัทรนุธาพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา
31แพทย์หญิงวนิดาสาดตระกูลวัฒนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี
32พญ.โศรยาธรรมรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา
33พญ.โสภาพิชัยณรงค์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
34ธีรศักดิ์เลื่องฤทธิวุฒิรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
35นายแพทย์เฉลิมพงษ์สุคนธผลผู้อำนวยการโรงพยาบาล
36นายนำพลแดนพิพัฒน์ผู้อำนวยการ
37นายมนต์ชัยวิวัฒนาสิทธิพงศ์ผู้อำนวยการ
38นายอายุสภมะราภารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
39นพ สุพจน์แพรนิมิตรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
40นายเจริญเสรีรัตนาครผู้อำนวยการโรงพยาบาล
41แพทย์หญิงอุไรวรรณจำนรรจ์สิริรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
42นายสุรชัยแก้วหิรัญรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
43นายธงชัยมีลือการนายแพทย์เชียวชาญ
44นายชุมนุมวิทยานันท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย
45นางสุพัตราอยู่สุขพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
46นายแพทย์โชติภาวศุทธิกุลนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
47นายแพทย์สมพงษ์จรุงจิตตานุสนธิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
48นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
49นางนาตยา มิลส์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
50นายแพทย์ภาคภูมิมโนสิทธิศักดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
51นายประมวลไทยงามศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
52นายวชิรรุจิโมระนายแพทย์เชี่ยวชาญ
53นางลินดาสันตวาจารองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
54นางพัฒนาภรณ์คันทะสอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
55นายสาธิตบัวคล้ายนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
56นางสาวณัทชาภัทรคำคะณาเจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน
57นางสาวภัสส์ศา ปันชุนนักทรัพยากรบุคคล
58นายพิเชษฐพัวพันกิจเจริญนายแพทย์เชี่ยวชาญ
59นางสาวทับทิมชาติวัฒนธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
60นายแพทย์นิสิตศรีสมบูรณ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ปรับปรุง ณ วันที่ 23-06-2017