รายชื่อ ผู้เข้าพัก โรงแรมพีลูส

Total 54 items.

#ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนามสกุลตำแหน่งโรงแรมวันที่เข้าพักวันที่ออก 
1นายแพทย์มนูศุกลสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท(not set)(not set)
2นายภาณุพันธ์ โตมณีพิทักษ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท(not set)(not set)
3นายแพทย์วันชัยเหล่าเสถียรกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-242017-07-25
4นายแพทย์ดนัยภัทรเธียรสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
5นายราเชษฎเชิงพนมผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
6นายแพทย์ศุภชัยบุญอำพันธ์นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)โรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
7นายโกเมนทร์ทิวทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์โรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-06-25
8นายแพทย์อภิรักษ์พิศุทธ์อาภรณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-242017-07-25
9นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ผู้อำนวยการโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-06-232017-06-25
10นายอนุสรณ์คัฒจรรย์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-242017-07-25
11นายสาโรจน์มะรุมดีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายกโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-242017-07-25
12นายจรัญทองทับผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์โรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-242017-07-25
13นพ สุพจน์แพรนิมิตรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
14นายกมลกัญญาประสิทธิ์นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)โรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
15นายแพทย์ธีระพงษ์แก้วภมรนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)โรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-06-242017-06-25
16นายแพทย์สุพจน์ ภูเก้าล้วนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่โรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
17นพ.ปริญญานากปุณบุตรนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
18นายเจริญเสรีรัตนาครผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
19นพ กิติศักดิ์ด่านวิบูลย์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-242017-07-25
20นายสุนทรยนต์ตระกูลผู้อำนวยการโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
21นายโพธิ์ศรีแก้วศรีงามผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)โรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
22นายจักรพงษ์เฮงตระกูลเวนิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองลานโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
23นพ.ธานินทร์สีวราภรณ์สกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-242017-07-25
24พญ.ดวงพรอัศวราชันย์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-242017-07-25
25นพ.ไชยเวชธนไพศาลผู้อำนวยการโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-24(not set)
26นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรักผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)ระดับสูงโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-06-232017-06-26
27นายชุมนุมวิทยานันท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-23(not set)
28นางสุพัตราอยู่สุขพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
29นายแพทย์โชติภาวศุทธิกุลนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
30นายแพทย์ชัยรัตน์ลำโปนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-23(not set)
31นายแพทย์อุดมเกียรติพูลสวัสดิ์นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)โรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-23(not set)
32นายอดุลย์บำรุงผู้อำนวยการโรงพยาบาลซำสูง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)โรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
33นายจรุงบุญกาญจน์นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสิชลโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
34นางเกศรินทร์ไทยศรีวงศ์นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)โรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
35นายวราเศลวัตนะกุลนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)โรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
36นายประภาสวีระพลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
37นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
38นายแพทย์ภาคภูมิมโนสิทธิศักดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
39นายแพทย์ปัจจุบันเหมหงษานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-242017-07-25
40นายประมวลไทยงามศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
41นางสาวสิรินันท์คงสัตยกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
42นายวชิรรุจิโมระนายแพทย์เชี่ยวชาญโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท(not set)2017-07-25
43นางลินดาสันตวาจารองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-242017-07-25
44นางพัฒนาภรณ์คันทะสอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-242017-07-25
45นพ.เอกชัยคำลือรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-06-232017-06-25
46นายนิธินัยไชยแก้วเลขานุการโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-06-232017-06-25
47นางมยุรีสุขุปัญญารักษ์พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
48นายสุกิจภู่รักรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวนบทโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-242017-07-25
49นางสาวณัทชาภัทรคำคะณาเจ้าพนักงานธุการชำนาญงานโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
50นางสาวภัสส์ศา ปันชุนนักทรัพยากรบุคคลโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-232017-07-25
51นพ.สมิตประสันนาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-242017-07-25
52นายพิเชษฐพัวพันกิจเจริญนายแพทย์เชี่ยวชาญโรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-06-232017-06-25
53นางสาวทับทิมชาติวัฒนธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-06-242017-06-25
54นายแพทย์นิสิตศรีสมบูรณ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมพีลูส ราคา 1,200 บาท2017-07-242017-07-25
ปรับปรุง ณ วันที่ 23-06-2017