รายชื่อ คณะศึกษาการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพหนองสาหร่าย

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระลุมพุก อำเภอพนมทวน

Total 24 items.

#ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนามสกุลตำแหน่ง 
1นายสุธรรมเทศรำพรรณเภสัชกรชำนาญการ
2นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวง
3นางสุดาทองผดุงโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
4นายภาณุพันธ์ โตมณีพิทักษ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5นายปรารถนาประสงค์ดีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
6นพ.สมชายโชติปิยวัชร์เวลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
7นายภาสกรไชยเศรษฐนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
8นพ.บัญชาผลานุวงษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
9ผศ.(พิเศษ)นพ.ทศพรศิริโสภิตกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาล
10นางสาวหทัยรัตน์อัจจิมานนท์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
11นายบรรเจิดสุขพิพัฒปานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
12นายแพทย์ชุมพลสุวรรณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
13นายสมหวังประกอบผลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
14นพ.ปิติทั้งไพศาลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
15นายแพทย์สมศักดิ์นุกูลอุดมพานิชย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
16พญ.ชนิดาสยุมภูรุจินันท์รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ
17นายโกเมนทร์ทิวทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
18นายสมหมาย บุญเกลี้ยงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
19นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
20ธนิศเสริมแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
21นายแพทย์ชัยรัตน์ลำโปนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
22นายประภาสวีระพลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
23นางมยุรีสุขุปัญญารักษ์พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ
24นายไพรัตน์สงครามนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
ปรับปรุง ณ วันที่ 23-06-2017