รายชื่อ คณะศึกษาการดำเนินงาน การป้องกัน ควบคุมวัณโรค

ณ โรงพยาบาลมะการักษ์ อำเภอท่ามะกา

Total 50 items.

#ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนามสกุลตำแหน่ง 
1นายแพทย์ธเรศกรัษนัยรวิวงค์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่6
2นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นายอภิชาติรอดสมสาธารณสุขนิเทศก์
4นางนุตชูวานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5นางพัชฎาภรณ์ขุนแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
6นายแพทย์ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์ผู้อำนวยโรงพยาบาล
7นางกนกพรแจ่มสมบูรณ์พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ
8นายสมเกียรติขำนุรักษ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
9นายกิติพงศ์กลิ่นแมนนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
10นพ.ศิริชัยลิ้มสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
11พญ.ฤทัยวรรธนวินิจผู้อำนวยการโรงพยาบาล
12นายแพทย์วันชัยเหล่าเสถียรกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
13นายโชคชัยลีโทชวลิตผู้อำนวยการ
14นายไพศาลเกื้ออรุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่
15นายเฉลิมพลโอสถพรมมาผชช.ว.
16ศิริรักษ์เกียรติเฉลิมพรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
17นายนิพนธ์พัฒนกิจเรืองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
18นายอำนาจน้อยขำนายแพทย์ชำนาญการ
19นายแพทย์สุริยะคูหะรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
20นายแพทย์ดนัยภัทรเธียรสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ
21สุทธิพงษ์ศิริมัยผู้อำนวยการโรงพยาบาล
22นพ.สาธิต รัตนศรีทองผู้อำนวยการ
23นายธีระศักดิ์วิริยานนท์ผู้อำนวยการ
24นายสถาพรสินเจริญกิจนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
25นายมณเฑียรคณาสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
26นพ.ศราวุฒิตั้งศรีสกุลผู้อำนวยการ
27นายแพทย์ศุภชัยบุญอำพันธ์นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
28นายวิชัยวิเชียรวัฒนชัยผู้อำนวยการ
29นายเจ๊ะอิดเร๊ะดือเระรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
30ร้อยโทสุภาพไพศาลศิลป์ผู้อำนวยการ
31นายปองพลวรปาณินายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
32นายแพทย์ศุภชัยจรรยาผดุงพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย
33นายบุญมี โพธิ์สนามนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
34นายวิเศษสิรินทรโสภณนายแพทย์เชี่ยวชายด้านเวชกรรมป้องกัน
35นายพรณรงค์ศรีม่วงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
36นางสาวอัจฉราละอองนวลพานิชรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
37นายแพทย์ประเสริฐชัยวิรัตนะรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
38นายแพทย์ชัยสิทธิ์มัทวานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ
39นายสาโรจน์มะรุมดีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
40นายชัยวัฒน์ทองไหมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
41นายแพทย์ธีระพงษ์แก้วภมรนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
42นายแพทย์สุพจน์ ภูเก้าล้วนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่
43นายสุนทรยนต์ตระกูลผู้อำนวยการ
44นางปราณีเกษรสันติ์หัวหน้าพยาบาล
45นายแพทย์อุดมเกียรติพูลสวัสดิ์นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
46นายอดุลย์บำรุงผู้อำนวยการโรงพยาบาลซำสูง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
47นายจรุงบุญกาญจน์นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสิชล
48นางสาวสิรินันท์คงสัตยกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
49นาย โชคชัยสาครพานิชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
50นายพีระอารีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ปรับปรุง ณ วันที่ 23-06-2017